Umowa Sublicencji uKit

This uKit Sublicense Agreement (the "Agreement") is an agreement between "the User", who acts as a Sublicensee (the "User") in this Agreement, and the uKit Group (Compubyte Limited, UCOZ Ltd, Ucoz Media LLC; hereinafter referred to as "Licensee", "uKit", "We"). Conclusive actions by a natural person or a legal entity (the "User"), with the aim of using the Service, are considered to be an unconditional acceptance of this Agreement.

Niniejsza Umowa Sublicencji uKit, wraz z Polityką Prywatności https://ukit.com/pl/privacy oraz przepisami dodatkowymi, które związane są z użytkowaniem Usługi oraz jej komponentów, oraz które przedstawione są w Internetowej Usłudze uKit, zawierają warunki mające zastosowanie w przypadku każdego odwiedzającego lub Użytkownika Internetowej Usługi uKit, aplikacji i komponentów oferowanych jako dodatek do strony https://ukit.com/pl.

Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na warunki Umowy. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków, Użytkownikowi przysługuje prawo nie korzystania z Internetowej Usługi uKit.

 1. Definicje

  1. The definitions used in this Agreement are as follows:

   Registration is a procedure during which the User submits valid personal data according​ to the form approved by the Licensee as well as the Login and the Password. The Registration shall be deemed completed only if the User has successfully gone through all of its steps, including the activation by following a unique link which is sent to the email provided by the User. The link activation by the User is the moment when the Agreement comes into effect between the User and the Licensee, i.e. a total and unconditional agreement of the Parties with the terms of this Agreement.

   Service means a software package available on the Internet at the website address https://ukit.com/pl. The Service includes but is not limited to the set of information, texts, graphical elements, designs, images, photos and videos, and other intellectual properties, as well as computer programs contained in the information system, which makes such information available on the Internet at the website address https://ukit.com/pl.

   Username is a unique name (nickname), provided by the User during Registration, to be used for the User's identification and, when used together with the Password allows access to the Website's Services by the User.

   Password is an alphanumeric code provided by the User during Registration, stored by both Parties of this Agreement in secret from third parties, and used together with the Username to get access to the Website's Services by the User.

   Username and Password are the identification data provided by the User that are recognized by the Parties as the equivalent of the User's signature.

   User's Personal Registration Data is the data voluntarily provided by the User during Registration. The data is stored in the Licensee's database, and shall be used solely in accordance with this Agreement, and the applicable international law.

   Account is a structure of specific data, information, and a range of provided services that belong collectively to a single entry in the Licensee's database, and are individualized by the data provided by the User during Registration.

   Personal Website is a website created by the User with the help of the software provided by the Licensee.

   Content means information in any form (text, audio, video, graphic files, photos, and any other files) used (as well as stored, distributed, transferred etc.) by the User in any form (including but not limited to a text message, an attached file of any format, links on the Internet, etc.) within or through the use of the Service and its tools.

   Trial Period is a period starting from the day the User begins using the Service, during which the User can use the Service free of charge.

   Guarantee Period is a 14-day period since the User's first payment for the services. During the Guarantee Period, the Licensee guarantees a full refund to the User upon the User’s request. The Guarantee Period does not apply to the domain registration and domain renewal services, and every payment made by the User thereafter.

   User is a natural person or a legal entity, having legal competence, who has registered voluntarily on the Website and who is one of the parties in this Agreement. The terms "User" and "Sublicensee" are equivalent and are equally valid and binding.

   uKit Terms of Use is an Agreement between the User and the Licensee including the Sublicense Agreement, Privacy Policy, as well as other agreements provided in the "Terms of Use" section.

  2. Wszystkie pozostałe definicje w tekście niniejszej Umowy będą interpretowane przez Strony zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami pojmowania odpowiednich terminów, tak jak jest przyjęte w Internecie.

  3. Tytuły paragrafów (klauzuli) oraz struktura Umowy są przeznaczone wyłącznie do łatwego poruszania się po tekście Umowy i nie mają żadnego dosłownego znaczenia prawnego.

 2. Przedmiot Umowy

  1. Niniejsza Umowa reguluje stosunki pomiędzy Użytkownikiem, a Licencjobiorcą w odniesieniu do udzielania Użytkownikowi prawa przez Licencjobiorcę do korzystania z Usług i oprogramowania Licencjobiorcy poprzez użytkowanie strony Licencjobiorcy oraz narzędzi Usługi, jako kreatora do tworzenia prywatnych stron do użytku biznesowego.

  2. Zgodnie z niniejszą Umową, Licencjobiorca udziela prawa do korzystania z Usługi w następujący sposób:

   1. udziela Użytkownikowi dostępu do oprogramowania, aby umożliwić mu zarządzanie strukturą i treścią Strony;
   2. dostarcza Użytkownikowi możliwość wyboru z szeregu gotowych zaprojektowanych szablonów na użytek Strony Prywatnej, którą tworzy Użytkownik;
   3. umożliwia dostęp do informacji drogą internetową;
   4. dostarcza inne usługi przewidziane przez Umowę oraz wszelkie dodatki do niniejszej Umowy.
  3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi poprzez zalogowanie się wymagające podania Nazwy Użytkownika i Hasła. Konto Użytkownika jest używane do zarządzania Stroną Prywatną

 3. Prawa Własności Intelektualnej

  1. Usługa, jej składowe oraz poszczególne części (w tym, lecz nie wyłącznie, oprogramowanie, bazy danych, kody, wiedza oparta na nich, algorytmy, elementy projektowe, czcionki, loga oraz tekst, elementy graficzne i inne elementy) są przedmiotami własności intelektualnej chronionej przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a każdorazowe użycie jest dozwolone tylko za pozwoleniem posiadacza prawa

  2. Licencjobiorca niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej (bez ograniczenia terytorium, na którym obowiązuje licencja i nie podlegającej przeniesieniu lub cesji na rzecz osób trzecich), odwołalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z oprogramowania (uniwersalny system zarządzania stroną Licencjobiorcy) na czas obowiązywania niniejszej Umowy. Oprogramowanie jest dostarczane Użytkownikowi na podstawie warunków aktywnej Umowy o Udzieleniu Licencji z Posiadaczem Praw. Niniejsza niewyłączna licencja ma zapewnić Użytkownikowi możliwość korzystania z Usługi do celów osobistych i komercyjnych z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w paragrafie 3.6 niniejszej Umowy.

  3. Użytkownik nie jest upoważniony (i nie pozwoli nikomu) do wprowadzania zmian, tworzenia produktów pochodnych, dezasemblacji programu na poszczególne składniki kodu, dekompilacji lub innych prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania lub innych jego części, chyba że jest to dozwolone przez Licencjobiorcę na piśmie. W innym przypadku, Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za tego typu działania zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego i krajowego.

  4. Oprogramowanie, z którego Użytkownik korzysta może automatycznie ściągać i instalować aktualizacje okresowo udostępniane przez Licencjobiorcę. Tego typu aktualizacje są zaprojektowane, aby poprawiać i rozwijać Usługę oraz mogą być dostarczane w formie pojedynczych poprawek, ulepszonych funkcji, nowych modułów oprogramowania lub całkowicie nowych wersji. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji (i pozwala Licencjobiorcy na dostarczanie aktualizacji tego typu), jako część procesu korzystania z Usługi

  5. Licencjobiorca niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej (niepodlegającej przeniesieniu lub cesji na rzecz osób trzecich) licencji na korzystanie z projektu na czas obowiązywania niniejszej Umowy. Niniejsza niewyłączna licencja ma zapewnić Użytkownikowi możliwość korzystania z Usługi do celów osobistych i komercyjnych z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w paragrafie 3.6 niniejszej Umowy.

  6. Umowa nie przewiduje przeniesienia praw do własności intelektualnej Licencjobiorcy (lub jej części), z wyjątkiem ograniczonej licencji, która przyznawana jest w oparciu o powyższe przesłanki. Żadne z postanowień Umowy nie stanowi cesji praw własności intelektualnej Licencjobiorcy, ani zrzeczenia się żadnego z tych praw w myśl przepisów prawa.

 4. Prawa i Obowiązki Licencjobiorcy

  1. Licencjobiorca udziela prawa do korzystania z Usługi na czas określony przez wybrany Plan, zgodnie z warunkami, 24 godziny, 7 dni w tygodniu, włączając weekendy i dni świąteczne.

  2. Licencjobiorca podejmie wszelkie starania, aby zapewnić stabilne działanie Usługi, jej ciągłe ulepszanie, w tym dostarczanie poprawek, jednak Usługa dostarczana jest Użytkownikowi na zasadzie "tak, jak jest". Oznacza to, że Licencjobiorca

   1. nie gwarantuje braku awarii w działaniu Usługi;

   2. nie jest odpowiedzialny za nieprzerwane działanie i kompatybilność z oprogramowaniem i urządzeniami technicznymi Użytkownika i innych podmiotów;

   3. nie jest odpowiedzialny za utratę Treści, ani za spowodowanie strat, które są wynikiem lub mogą być wynikiem użytkowania lub które powstały w czasie użytkowania Usługi;

   4. nie jest odpowiedzialny za niewypełnianie lub nieodpowiednie wypełnianie obowiązków spowodowane awarią zasilania, szkodliwymi programami oraz niesumiennymi działaniami osób trzecich mającymi na celu nieautoryzowany dostęp i/lub dezaktywację oprogramowania i/lub sprzętu Licencjobiorcy

  3. Licencjobiorca ma prawo do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Usługi i utrzymania Usługi oraz jej narzędzi w stanie gotowości do pracy, jak również prawo do zawieszenia dostarczania aplikacji internetowych na czas wymagany do przeprowadzenia regularnej konserwacji i przywrócenia działania sprzętu, które poprzedzone jest zawiadomieniem Użytkownika.

  4. Użytkownik zgadza się na to, aby Licencjobiorca zastrzegł sobie prawo do używania danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji do przeprowadzania działań związanych z Usługą oraz do wysyłania reklam i wiadomości informacyjnych na adres e-mail oraz (lub) wiadomości SMS na numer komórkowy podany przez Użytkownika oraz do wyświetlania reklam i wiadomości informacyjnych na Koncie Użytkownika według własnego uznania.

  5. Licencjobiorca zastrzega sobie prawo do kontaktowanie się z Użytkownikiem poprzez rozmowy telefoniczne lub wysyłanie wiadomości SMS, aby sprawdzać jakość zapewnianych usług oraz aby dostarczać Użytkownikowi kluczowych informacji.

  6. Użytkownik zgadza się, aby Licencjobiorca zastrzegł sobie prawo do dowolnej wersji Strony Prywatnej Użytkownika (lub jej dowolnej części) na czas nieokreślony i nieodpłatnie w ramach marketingowej i reklamowej aktywności Licencjobiorcy prowadzonej w dowolnym kraju na świecie zarówno offline, jak i on-line oraz prawo do wprowadzania zmian w wersji strony użytej na tego typu potrzeby. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń na rzecz Licencjobiorcy odnośnie Strony Prywatnej Użytkownika w związku z opisanymi typami dozwolonego ograniczonego korzystania.

  7. Licencjobiorca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o przesyłanie zeskanowanych kopii dokumentów Użytkownika, w celu weryfikacji tożsamości Konta/właściciela domeny. Licencjobiorca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych Użytkownika na prośbę organów ścigania lub innych uprawnionych organizacji.

  8. Licencjobiorca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych rejestracyjnych otrzymanych od Użytkownika, poza przypadkami, gdy takie ujawnienie informacji ma miejsce bez winy Licencjobiorcy lub w przypadkach określonych przez stosowne przepisy prawa międzynarodowego oraz prawa Federacji Rosyjskiej

  9. Licencjobiorca, w żadnym wypadku, nie ponosi odpowiedzialności za Treść publikowaną lub wysyłaną przez Użytkownika, lub otrzymywaną przez Użytkownika od innych Użytkowników.

  10. Licencjobiorca nie może moderować treści i, w żadnym wypadku, nie ponosi odpowiedzialności za jej zgodność z wymaganiami obowiązującego prawa lub za możliwe naruszenie praw osób trzecich spowodowane publikacją Treści podczas korzystania z Usługi, lub w związku z Usługą.

  11. Licencjobiorca zapewni wsparcie techniczne Użytkownikowi w sytuacjach i w przypadku problemów opisanych w paragrafie 12 ustępie 4 niniejszej Umowy.

  12. Wsparcie techniczne jest zapewniane w formie pisemnej tylko w przypadku oficjalnej prośby Użytkownika wysłanej poprzez wypełnienie formularza Kontakt. Konsultacja ze specjalistą może zostać zapewniona w przypadku następujących problemów: rejestracja i problemy z nią związane, funkcjonowanie Usługi i jej narzędzi, przywracanie zapomnianego hasła oraz (lub) dostępu. Wsparcie nie jest zapewniane w przypadku problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub konfiguracją dostępu do Internetu Użytkownika lub osób trzecich. Wsparcie nie jest zapewniane w przypadku innych pytań niezwiązanych z funkcjonowaniem Usługi.

  13. Licencjobiorca nie jest zobowiązanych do zwrotu lub usunięcia Treści wygenerowanej przez użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi.

 5. Prawa i Obowiązku Użytkownika

  1. Użytkownik zapewnia, że:

   1. ma 18 (osiemnaście) lat lub osiągnął pełnoletność w świetle przepisów kraju i posiada kompetencje prawne, aby zawrzeć prawomocną Umowę w swoim imieniu lub w imieniu osób fizycznych lub prawnych, w których interesie zawiera niniejszą Umowę;

   2. bierze całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich w stosunku do Strony Prywatnej posiadającej nazwę domeny, którą Użytkownik zarządza i zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności sądowej dotyczącej naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich przez użytkownika, obejmującej bycie pozwanym oraz poniesienie wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych;

   3. Użytkownik rozumie, że Licencjobiorca nie zapewnia usług doradztwa prawnego dotyczących ustawodawstwa lub wymogów dotyczących Użytkownika lub użytkowników końcowych oraz dotyczącego stosowania się Użytkownika do obowiązujących praw i wymagań;

   4. Użytkownik posiada wszelkie prawa do treści, które przesyła, w tym projekty, obrazy, animacje, pliki video, pliki audio, czcionki, loga, ilustracje, kompozycje, grafiki, interfejsy, teksty, utwory literackie oraz inne materiały, lub inaczej Użytkownik posiada wszelką władzę, dokumenty dotyczące prawa własności, licencje, zgody oraz pozwolenia związane z treścią Użytkownika, które wymagane są do jej legalnego użytku, publikacji oraz przeniesienia lub udzielenia sublicencji praw w związku z określoną treścią Użytkownika;

   5. Treść Użytkownika jest prawdziwa, aktualna i nie narusza praw osób trzecich, jej posiadanie, publikacja i przeniesienie lub prezentacja nie jest nielegalna w świetle jurysdykcji obowiązującej Użytkownika lub w świetne jurysdykcji obowiązującej osoby mające dostęp i używające Strony Prywatnej Użytkownika; korzystanie lub posiadanie Treści w związku z użytkowaniem Usługi nie jest nielegalne dla uKit i/lub końcowych użytkowników

   6. Użytkownik otrzymał wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia w świetle obowiązujących przepisów prawnych, aby przesyłać, przenosić i publikować dane osobowe i/lub zdjęcia lub kolaże przedstawiającej osoby fizyczne lub prawne i/lub własność, która jest częścią treści Użytkownika; Użytkownik przestrzega obowiązujących wymagań i ograniczeń obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie.

  2. Prawa Użytkownika:

   1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi w każdy sposób, który nie jest zakazany przez niniejszą Umowę oraz przez obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego i Federacji Rosyjskiej.

   2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowanie Usługi lub w przypadku, gdy Użytkownik otrzyma nieupoważnione wiadomości reklamowe lub wiadomości zawierające treść niedozwoloną w świetle niniejszej Umowy, w tym groźby lub pliki mogące zawierać wirusy lub w przypadku, gdy Użytkownik odkryje okoliczności, które mogą świadczyć o nielegalnym dostępie osób nieuprawnionych, Użytkownik ma prawo skontaktować się z Licencjobiorcą z prośbą o wyjaśnienie sytuacji oraz podjęcie niezbędnych kroków

   3. Użytkownik ma prawo, aby zwrócić się do Pomocy Technicznej z pytaniami związanymi z Rejestracją oraz problemami pojawiającymi się w jej procesie, funkcjonowaniem Usługi i jej narzędzi oraz odzyskiwaniem hasła.

   4. Użytkownik ma prawo do korzystania z rabatów, promocji oraz ofert marketingowych, a także do otrzymywania nagród za uczestnictwo, jeżeli zawarte jest to w ofertach.

   5. Użytkownik ma prawo do korzystania z refundacji w ramach Okresu Gwarancji. Refundacja jest wypłacana w ramach Okresu Gwarancji tylko po otrzymaniu przez Licencjobiorcę odpowiedniego rozsądnego żądania od Użytkownika

   6. Użytkownik ma prawo do zabezpieczenia danych osobowych oraz danych karty kredytowej w zakresie, w którym odpowiada za to Licencjobiorca w świetle przepisów prawa międzynarodowego i Federacji Rosyjskiej.

   7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania telefonów, wiadomości SMS oraz innych reklam informacyjnych wiadomości reklamowych poprzez powiadomienie Licencjobiorcy.

  3. Obowiązki Użytkownika:

   1. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich podczas publikowania Treści używając Usługi.

   2. Użytkownik rozumie, akceptuje i zgadza się na to, że podczas rejestracji nazw domen trzeciego lub czwartego poziomu, Użytkownik staje się Administratorem rejestrowanej nazwy domeny i bierze pełną odpowiedzialność w świetle przepisów prawa międzynarodowego i Federacji Rosyjskiej oraz warunków niniejszej umowy.

   3. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie swojej Nazwy Użytkownika oraz Hasła poza zasięgiem osób trzecich oraz za ich terminową zmianę, jeżeli będzie to niezbędne w wyniku utraty hasła lub innej konieczności.

   4. Użytkownik odpowiada za dostarczenie prawdziwych i dokładnych danych kontaktowych i rejestracyjnych do Licencjobiorcy podczas Rejestracji w Usłudze. W przypadku, gdy podane dane ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Licencjobiorcę o zmianach poprzez wprowadzenie poprawnych danych.

   5. Użytkownik nigdy oraz w żadnym wypadku nie użyje Usług w celu:

    1. Publikacji, dystrybucji, przechowywania lub przeniesienia w żadnej formie (w tym, lecz nie wyłącznie, wiadomości tekstowych, załączonych plików w żadnym formacie oraz linków internetowych) następujących rodzajów Treści:

     • nieprzyzwoitych, obraźliwych, wulgarnych, podstępnych, zagrażających, oszczerczych, nieprawdziwych lub pornograficznych;

     • szkodliwych dla czci i godności, praw i uzasadnionych interesów osób trzecich; promujących nawoływanie do religijnej, rasowej lub etnicznej nienawiści; zawierających elementy przemocy lub nawołujące do łamania obowiązującego prawa lub nielegalnych czynów, itd.;

     • naruszających prawa innych dla nieuprawnionych korzyści czerpanych z własności intelektualnej lub tożsamości marki (w tym prawa autorskie, prawa patentowe, itd.) osób trzecich;

     • naruszające prawa nieletnich;

     • przyczyniające się do wzrostu zainteresowania lub dystrybucji narkotyków, broni i amunicji, jakiejkolwiek formy terroryzmu, nielegalnych i nazistowskich czynów;

     • zawierające informacje, które nie mogą być ujawniane (informacje dotyczące tajemnic państwowych, danych osobowych, informacji, których ujawnienie jest zakazane na skutek umowy lub zobowiązań powierniczych Użytkownika, itd.);

     • zawierającej wirusy lub jakiekolwiek inne kody komputerowe, programy lub pliki mające na celu negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie jakiegokolwiek komputera lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz ich części, w tym serwerów oraz innych komponentów infrastruktury sieciowej i oprogramowania. Wysyłanie złośliwego oprogramowania jest zabronione w każdej formie, w tym wysyłanie pełnych programów lub jakichkolwiek komponentów tych programów, jakichkolwiek indywidualnych plików w jakimkolwiek formacie oraz linków internetowych do nich prowadzących;

     • zawierających reklamy, które nie są zautoryzowane przez Licencjobiorcę, spam (w tym wszystkie formy spamu z wyszukiwarek internetowych), wiadomości zawierające szeroko pojęty spam, wielopoziomowe plany marketingowe, sposoby na zarobienie pieniędzy przez Internet (w tym poprzez e-maile), informacje wywołujące "reakcję łańcuchową" poprzez wysyłanie wiadomości przez odbiorców lub zawierające inne podobne informacje;

     • mające na celu sztuczne zwiększenie ratingu Użytkownika lub ratingu innych Użytkowników.

    2. Publikacji, dystrybucji, przechowywania lub przeniesienia żadnej innej Treści, której dystrybucja, ujawnienie lub inne użycie jest zabronione lub ograniczone przez przepisy prawa, umowę lub w inny sposób

    3. Łączenia się lub korzystania z innego oprogramowania stworzonego, aby włamać się lub zbierać dane osobowe innych Użytkowników, w tym nazwy użytkowników, hasła, itd. (phishing) lub aby wykorzystać dane w celu masowego rozsyłania maili o dowolnej treści

    4. Sztucznego zwiększenia ruchu na swoich stronach poprzez imitowanie wejść użytkowników, w szczególności poprzez ładowanie stron Użytkownika lub stron należących do innych osób w ramkach IFrame biorących udział w sieciach wymiany ruchu (autosurfing), itd. Działania tego typu uznawane są za wyrządzanie bezpośredniej szkody Licencjobiorcy.

    5. Oszukania kogoś przy użyciu czyjegoś imienia i nazwiska oraz poprzez celowe publikowanie, wysyłanie wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób poprzez nielegalne ich użycie w celu umyślnego wyrządzenia szkody osobom trzecim, aby uzyskać jakichkolwiek korzyści osobiste.

    6. Wykonania innych czynności, które są zakazane lub ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego i Federacji Rosyjskiej.

   6. Akceptując warunki tej umowy, Użytkownik rozumie, akceptuje i zgadza się na to, że:

    1. Użytkownik jest w pełni i osobiście odpowiedzialny za Treść i jej zgodność, uwzględniając teksty, oprogramowanie, muzykę, pliki audio, zdjęcia, pliki graficzne, pliki video, itd. z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego i Federacji Rosyjskiej;

    2. Użytkownik jest w pełni i osobiście odpowiedzialny za zgodność sposobów użytkowania Treści innych Użytkowników oraz inne informacje podawane przez Usługę z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego i Federacji Rosyjskiej (w tym, lecz nie wyłącznie, prawa ochrony własności intelektualnej i danych osobowych);

    3. Użytkownik nie używa Konta tylko do celów przechowania plików;

    4. Użytkownik nie wyrządza szkody środowisku oprogramowania, sprzętowi oraz samemu oprogramowaniu lub maszynom kluczowym dla Usługi i osób trzecich.

   7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Umowy, Licencjobiorca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do Usługi (w tym do zablokowania dostępu do Usługi z adresu IP użytego przez Użytkownika do zarejestrowania/publikowania największej ilości Treści) oraz do przekazania Treści potwierdzającej nielegalne działania Użytkownika organom ścigania lub innym upoważnionym organizacjom.

   8. Użytkownik wyraża zgodę na zwrócenie Licencjobiorcy kosztów za jakiekolwiek poniesione straty przez Licencjobiorcę w związku z użytkowaniem przez Użytkownika Usługi w sposób, który doprowadza do naruszenia Umowy i praw (w tym praw własności intelektualnej, praw do informacji, itd.) osób trzecich.

   9. Użytkownik uznaje i zgadza się na zarejestrowanie adresu IP komputera osobistego należącego do Użytkownika przez Licencjobiorcę przy użyciu instrumentów technicznych, a w przypadku nielegalnych działań, w tym działań, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, właściciel komputera osobistego o adresie IP określonym przez instrumenty techniczne Licencjobiorcy uznany zostaje za odpowiedzialnego za te nielegalne działania.

 6. Płatne Usługi

  1. Usługa dostarczana jest nieodpłatnie w trakcie trwania Okresu Próbnego

  2. Aby Usługa mogła być nadal używana bez ograniczeń po upłynięciu Okresu Próbnego, Użytkownik powinien dokonać płatnej subskrypcji zgodnej z polityką cenową Usługi.

  3. Koszt płatnych usług jest określony zgodnie z Planem Taryfowym opublikowanym nahttps://ukit.com/pl/pricing.

  4. Licencjobiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Planów w dowolnym czasie. Informacja dotycząca Planów dostępna jest na koncie Użytkownika.

  5. Data wejścia w życie świadczenia Planu to data, kiedy Licencjobiorca otrzymuje opłatę uiszczoną przez Użytkownika.

  6. Podczas trwania Okresu Gwarancji, Licencjobiorca gwarantuje pełną refundację opłaty dla Użytkownika na życzenie Użytkownika. Żądanie refundacji powinno zawierać istotny powód dla otrzymania refundacji. Wszelkie żądania będą przetwarzane i rozpatrywane indywidualnie. Okres Gwarancji nie dotyczy rejestracji domeny oraz usług odnowy domeny.

  7. Po upływie Okresu Gwarancji, refundacja nie jest możliwa.

  8. The User shall not receive a refund if the Personal Website of the User has been blocked due to violations of the provisions contained within this Agreement or the User has exercised their right to receive gifts, discounts or any other privilege in accordance with clause 6.9. of the Agreement.

  9. The right of the User to receive gifts, discounts and any other privileges, gained by the User as part of the special offers held by the Licensee and the reception of which is done through the acquisition of the Service Plans by the User, is valid only if such Plans are fully used.

  10. Użytkownik zgadza się na to, że wszystkie płatne plany dostarczane są z opcją automatycznego odnowienia po ich wygaśnięciu poprzez automatyczne pobranie wymaganej kwoty pieniędzy z rachunku bankowego Użytkownika w celu dostarczania usług w nieprzerwany sposób. Usługa automatycznego odnowienia jest aktywowana po pierwszej pomyślnej płatności przy użyciu karty bankowej uiszczonej za odpowiedni płatny plan wynikający z Umowy. Płatne usługi są automatycznie odnawiane na okres jednego miesiąca; koszt usług jest określany w dzień odnowy. Miesięczna opłata za płatne plany dostarczane zgodnie z Umową jest pobierana przez system automatycznej odnowy w następujący sposób:

   1. 3 dni przed wygaśnięciem obecnego okresu;

   2. w przypadku pierwszej nieudanej próby pobrania środków, druga próba następuje w dniu wygaśnięcia obecnego okresu;

   3. w przypadku nieotrzymania zapłaty w dniu wygaśnięcia okresu, następuje ponowna próba pobrania środków w kolejnym dniu następującym po dniu, w którym wygasa obecny okres;

   4. w sytuacji, gdy żadna zapłata nie zostanie otrzymana, kolejna próba zostanie podjęta w nadchodzący piątek. Jeżeli do najbliższego piątku pozostało nie więcej niż 2 dni, opłata zostanie pobrana w piątek kolejnego tygodnia.

   Użytkownik może zarządzać automatyczną odnową płatnych usług w Panelu Sterowania o dowolnej porze przed datą wygaśnięcia (odnowy) subskrypcji.

  11. When a payment is made with a bank card, the payment (including the card number input) is processed on the protected page of the internationally certified processing service. This means that the User’s confidential data (bank card details, registration data etc.) are not provided to uKit. Data processing is fully secure and no one, including uKit, can get access to the personal and banking details of the User. When processing the card data, the security standard developed by the International Payment Systems of Visa and MasterCard is used – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). It ensures protected processing of the cardholder’s details. The applied data transfer technology guarantees secure bank card deals through the TLS (Transport Layer Security) protocols, Visa Secure, Secure Code, and closed bank networks with the highest degree of protection.

  12. W przypadku refundacji, środki zostają przelane na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty.

  13. Dokumenty pomocnicze nie są wydane Użytkownikom będącym podmiotami prawnymi dokonującymi płatności bezgotówkowej za Usługi poprzez jednostkę przejmującą lub płacącymi za Usługi kartą bankową.

  14. Merchant location: 9 Vasili Michailidi, 3026, Limassol, Cyprus. The address for cardholder correspondence: support@ukit.com

 7. Polityka Ochrony

  1. Pewne segmenty Usługi wymagają podania, zebrania oraz (lub) użycia danych osobowych. W szczególności, gdy przyznawany jest dostęp do Usługi oraz prawo do jej użytkowania, wymagane są określone dane osobowe. Więcej informacji na temat Polityki Prywatności uKit dostępnych jest na https://ukit.com/pl/privacy.

 8. Rozstrzyganie Sporów i Żądań

  1. Wszystkie spory i żądania regulowane są postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdy żądanie lub spór nie mogą zostać rozstrzygnięte, żądanie lub spór są traktowane zgodnie z procedurami ustanowionymi przez obowiązujące prawo.

  2. Wszelkie pytania, komentarze i inny rodzaj korespondencji Użytkownik powinien wysłać do Licencjobiorcy w formie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na https://ukit.com/pl/contact. Licencjobiorca nie jest odpowiedzialny za i nie gwarantuje odpowiedzi na zapytania i sugestie lub inne informacje wysyłane do Licencjobiorcy w jakikolwiek inny sposób.

  3. Żądania wynikające z niniejszej Umowy oraz powiązane z naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich powinny zostać wysłane do Licencjobiorcy w formie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie Licencjobiorcy. Licencjobiorca dokona przeglądu żądania w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych i, jeżeli to konieczne, wyśle wiadomość określającą stanowisko firmy na adres e-mail podany w żądaniu. Żądania składanie przez osoby, których nie sposób zidentyfikować na podstawie podanych danych rejestracyjnych (w tym żądania anonimowe) nie będą rozpatrywane przez Licencjobiorcę. Jeżeli wnoszący żądanie nie zgadza się z powodami podanymi przez Licencjobiorcę w odpowiedzi na żądanie, procedura rozstrzygania sporów zostanie powtórzona w drodze wysłania przez wnoszącego żądanie odpowiedzi z uzasadnieniem listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy żądanie nie może zostać rozstrzygnięte poprzez negocjacje, spór zostanie rozwiązany w porządku ustalonym przez niniejszą Umowę.

  4. Użytkownik i Licencjobiorca zgadzają się, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozwiązywane przez strony zgodnie z normami obowiązującymi w przepisach prawa Federacji Rosyjskiej i prawa międzynarodowego oraz będą rozpatrywane w miejscu właściwym dla siedziby Licencjobiorcy.

 9. Czas Trwania Umowy

  1. Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy stronami na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Użytkownik kontynuuje korzystanie z Usługi.

 10. Postanowienia Dodatkowe

  1. Obecna wersja Umowy jest opublikowana w Internecie na https://ukit.com/pl/agreement.

  2. Licencjobiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej, bez wcześniejszego powiadomienia, zmiany warunków Umowy poprzez opublikowanie nowej, ostatecznej wersji Umowy na https://ukit.com/pl/agreement na 10 (dziesięć) dni przed jej wejściem w życie. Postanowienia nowej wersji Umowy Użytkownika mają charakter wiążący dla wszystkich już zarejestrowanych użytkowników Strony.

  3. Użytkownik potwierdza, że przeczytał wszystkie postanowienia Umowy, że rozumie je i akceptuje.

  4. Użytkownik zgadza się na rozsądne korzystanie z Usługi oraz na korzystanie z niej w dobrej wierze.

  5. This Agreement was written in Russian, and translated into other languages for your convenience. You may access and view other language versions by changing the Service language settings. If a translated version of this Agreement conflicts in any way with the Russian version, the Russian version shall be applied.
  6. The use of domain names by the Sublicensee as part of the Service is governed by Annex 1 to this Agreement
 11. Informacje Prawne